Monitoringsplan voor de Openbare Ruimte

Een monitoringsplan waarborgt een gestructureerde aanpak voor het verzamelen van gegevens om gemeentelijke vraagstukken op te lossen. Het maakt het mogelijk om het beheer en de kwaliteit van de openbare ruimte te volgen, te analyseren en te verbeteren.

Wat is een monitoringsplan voor de openbare ruimte?

Een monitoringsplan voor de openbare ruimte is een schematische weergave van de uitvoer van belangrijke metingen in een bepaalde periode. In het plan wordt duidelijk op basis waarvan wordt gemeten, wat er wordt gemeten, volgens welke methode er wordt gemeten, waarom er wordt gemeten en wie welke verantwoordelijkheden draagt. Ook wordt duidelijk wat er vervolgens met de resultaten gedaan moet worden.

monitoringsplan-openbare-ruimte-1
monitoringsplan-openbare-ruimte-2

Het doel van een monitoringsplan

Met behulp van een monitoringsplan kunnen gemeenten en andere beheerders van de openbare ruimte de volgende doelen bereiken:

 • Inzicht verkrijgen
  Het plan biedt inzicht in de huidige staat van de openbare ruimte, waardoor beheerders weten wat er speelt en waar eventuele knelpunten liggen.
 • Beleidsvorming ondersteunen
  Door middel van de verzamelde gegevens kunnen beleidsmakers gefundeerde beslissingen nemen en effectief beleid opstellen voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte.

 • Maatregelen treffen
  Op basis van de monitoringresultaten kunnen gerichte maatregelen worden genomen om de kwaliteit van de openbare ruimte te verbeteren en eventuele problemen aan te pakken.

 • Efficiëntie verbeteren
  Door regelmatige monitoring kunnen beheerders hun middelen efficiënter inzetten en prioriteiten stellen bij het uitvoeren van onderhouds- en verbeteringswerkzaamheden.

 • Verantwoording afleggen
  Het monitoringsplan biedt een gestructureerd kader voor het verzamelen en rapporteren van gegevens, waardoor beheerders verantwoording kunnen afleggen aan belanghebbenden zoals gemeenteraden, bewoners en andere stakeholders.

iFocus adviseert alle gemeenten met vraagstukken in de openbare ruimte om te werken met een monitoringsplan. Het helpt bij het realiseren van een effectief en efficiënt beheer en onderhoud, wat uiteindelijk bijdraagt aan een prettige en leefbare omgeving voor alle gebruikers.

Waarom iFocus voor een monitoringsplan in de publieke buitenruimte?

Hoewel we vanuit onze ervaring, expertise en onze rol als actieve bijdrager aan de KOR2023 bovenop de ontwikkelingen in ons werkveld zitten, is onze unieke manier van werken echt onderscheidend. Zo zijn onze samenwerkingen altijd laagdrempelig en op basis van persoonlijk contact. We zijn betrokken en proberen altijd antwoord te geven op de vraag achter de vraag.

We zijn betrokken en streven naar het bieden van passende oplossingen voor onze klanten. Het is maatwerk en bevat minimaal een jaarplanning.

Vertrouwde werkwijze bij een monitoringsplan

Stap 1: Startgesprek

We spreken het Plan van Aanpak met de planning, de acties en de uitgangspunten.

Stap 2: Interviews

Met behulp van interviews verzamelen informatie over zowel de huidige als de gewenste situatie.

Stap 3: Opstellen concept monitoringsplan

Op basis van de startgesprekken en de verzamelde informatie stellen we een concept monitoringsplan op.

Stap 4: Bespreken concept monitoringsplan

Samen met alle betrokkenen bespreken we de conceptversie om vervolgens alle opmerkingen te verwerken.

Stap 5: Definitieve versie monitoringsplan

We maken het monitoringsplan compleet door het document te voorzien van een gedetailleerde jaarplanning waarin ook de verantwoordelijkheden van alle betrokken partijen zijn verwerkt.

Een monitoringsplan voor de openbare ruimte omvat doorgaans de volgende vaste onderdelen:

 • Doelstellingen
  Duidelijke formulering van de doelen en het beoogde resultaat van de monitoring.
 • Scope
  Definitie van het gebied, de objecten, processen of parameters die worden gemonitord.
 • Meetmethoden
  Beschrijving van de specifieke methoden, technieken of instrumenten die worden gebruikt om gegevens te verzamelen of te meten.
 • Frequentie
  Planning van de frequentie waarmee de monitoring zal plaatsvinden (bijvoorbeeld dagelijks, wekelijks, maandelijks).
 • Verantwoordelijkheden
  Toewijzing van verantwoordelijkheden aan individuen of teams voor het uitvoeren van de monitoringactiviteiten.
 • Data-analyse
  Procedure voor het verzamelen, verwerken, analyseren en interpreteren van de verzamelde gegevens.
 • Rapportage
  Richtlijnen voor het opstellen en verspreiden van rapporten over de bevindingen van de monitoring.
 • Bijsturingsmechanismen
  Procedures voor het nemen van corrigerende maatregelen of het bijsturen van beleid op basis van de resultaten van de monitoring.
 • Communicatie
  Plan voor het communiceren van de resultaten en bevindingen aan relevante belanghebbenden, zowel intern als extern.
 • Evaluatie
  Methoden om de effectiviteit van de monitoring te evalueren en waar nodig verbeteringen aan te brengen in het monitoringsplan.
  monitoringsplan-openbare-ruimte-3

  Geïnteresseerd in een monitoringsplan of meer informatie nodig?

  Neem dan via 06 46 75 13 81 of hessel.randeraad@ifocus.nl vrijblijvend contact op met Hessel Randeraad.