Beleidsmetingen voor woningcorporaties

Beleidsmetingen worden uitgevoerd om het integrale beeld van het bezit van een woningcorporatie in kaart te brengen. Door regelmatig te meten is het mogelijk de effectiviteit van beleidsmaatregelen, die van invloed zijn op gemeenschappelijke binnen en buitenruimte, te beoordelen.

Wat houdt een beleidsmeting in?

Een woningcorporatie is verantwoordelijk voor het beheer en het onderhoud van de gemeenschappelijke binnen- en buitenruimte. Daarbij bepaalt de woningcorporatie zelf op welk kwaliteitsniveau dat gebeurt. Door periodiek objectieve metingen uit te voeren om een compleet beeld te krijgen van de visuele kwaliteit van de bezittingen wordt ook evaluatie van de effectiviteit van de beleidsmaatregelen mogelijk.

Daarnaast komt sturingsinformatie voort uit beleidsmetingen. Deze metingen, ook wel bekend als beleidsschouwen, tonen aan of de kwaliteit voldoet aan de gestelde ambities en hoe deze zich ontwikkelt. Afhankelijk van het onderdeel en het doel van de meting is het advies om in een vaste cyclus te monitoren. Alleen zo wordt de trend inzichtelijk.

Omdat beleidsmetingen plaatsvinden in diverse gebieden met eigen kenmerken, zoals type woning en type bewoners kan voor elk type gebied een specifieke aanpak worden toegepast om de ontwikkeling van de kwaliteit nauwlettend te volgen. Zo wordt via de beleidsschouw bijvoorbeeld duidelijk:

 • of verschillen in aanpak van invloed zijn op de kwaliteit;
 • of uitvoerende partijen voldoen aan de afspraken;
 • waar investeringen nodig zijn om de kwaliteit op het gewenste niveau te brengen.

Beleidsmetingen helpen bij het toewijzen van investeringen aan gebieden waar dit het meest nodig is. Ook bieden beleidsmetingen inzicht in de prestaties van uitvoerende partijen. Ze zijn cruciaal voor strategische planning en beleidsbeslissingen met betrekking tot de ontwikkeling en het onderhoud van de gemeenschappelijke binnen- en buiten ruimte.beleidsmeting-woningcorporaties

Voor wie zijn beleidsmetingen bedoeld?

Beleidsmetingen zijn aan te raden voor alle woningcorporaties die gericht willen sturen en effectief de middelen voor de gemeenschappelijke binnen- en buitenruimte willen besteden.

Waarom iFocus voor een beleidsmeting voor woningcorporaties?

iFocus voert dagelijks beleidsmetingen uit voor woningcorporaties en gemeenten in heel Nederland. De resultaten dienen als sturingsinformatie voor beheerders en als communicatiemiddel naar de organisatie en haar bewoners.

Vertrouwde werkwijze bij beleidsmetingen

Stap 1: Startgesprek

Tijdens het startgesprek maken we kennis en verkennen we de behoeften van de woningcorporatie. We bespreken hoe de corporatie de verkregen sturingsinformatie wil gebruiken. Ook bekijken we samen hoe we vanuit integraal beleid of op basis van specifieke thema’s de beleidsmetingen het beste kunnen uitvoeren. Mogelijk doen we dat, door specifieke beeldmeetlatten toe te voegen, in combinatie met bestekmetingen.

Stap 2: Inrichting Apptimize Platform

Het inrichten van het Apptimize Platform Software begint zodra de doelen helder zijn. We adviseren met behulp van de complexen of laagbouw, beheergronden, kaarten en andere geografische gegevens over de inrichting in het Apptimize Platform. Door de verschillende gebieden afzonderlijk te configureren volgens de rastermethode, zorgen we ervoor dat onze schouwers de beoordelingen nauwkeurig kunnen toewijzen aan de juiste gebieden of thema’s.

Stap 3: Uitvoeren van beleidsmeting

Nadat de gebieden en de te meten elementen zijn ingesteld, vragen we de woningcorporatie een laatste controle van de verschillende meetpunten uit te voeren. We controleren ook of er geen projecten lopen of complexen in staan die binnenkort gesloopt worden. Daarna gaan onze schouwers het veld in en houden we nauw contact als team. De schouwcoördinator voert steekproefsgewijs controles uit op de gemeten elementen.

Stap 4: Verwerken van resultaten tot beleidsmemo.

Zodra het schouwteam klaar is met meten, stellen we binnen korte termijn een samenvatting van de resultaten op. Deze memo wordt per e-mail verstuurd en bespreken we altijd telefonisch, digitaal of tijdens een persoonlijk bezoek. Na de laatste meting ontvangt de woningcorporatie een jaarrapportage, die we samen doornemen. We evalueren het jaar en bekijken eventuele aanpassingen voor het volgende jaar volgens het Plan-Do-Check-Act-principe.

Stap 5: Ondersteuning bij vervolgtraject

Om optimaal te profiteren van de beleidsmetingen, bieden we indien gewenst de expertise van onze adviespartners van Cyber Advies aan bij de analyse van de jaarrapportages. Op deze manier kan een woningcorporatie altijd op basis van de resultaten concrete vervolgstappen ondernemen.

Uit welke onderdelen bestaat een beleidsmemo van iFocus?

Hoewel beleidsmetingen soms van elkaar kunnen verschillen vanwege hun uiteenlopende doelen, omvatten de memo’s van beleidsmetingen altijd de volgende onderdelen:

 • Overzicht van de uitgevoerde metingen
  Dit omvat informatie over de locaties en de frequentie van de beleidsmetingen die zijn uitgevoerd.
 • Beoordeling van de kwaliteit
  Een samenvatting van de resultaten, waarbij wordt aangegeven of de kwaliteit voldoet aan de gestelde normen en doelstellingen.
 • Analyse van trends
  Eventuele trends of patronen die zijn waargenomen tijdens de beleidsmetingen worden geanalyseerd en beschreven.
 • Aanbevelingen
  Gebaseerd op de bevindingen worden aanbevelingen gedaan voor eventuele verbeteringen of vervolgstappen die genomen kunnen worden.
 • Conclusie
  Een algemene conclusie over de effectiviteit van de beleidsmaatregelen en eventuele aanbevolen acties.
  beleidsmeting-woningcorporaties-4

  Meer informatie of een beleidsmeting laten uitvoeren?

  Vragen over onze beleidsmetingen voor woningcorporaties of benieuwd naar de kosten? Neem vrijblijvend contact op met Jackie Plug via 06 19 40 52 33 of Jackie.plug@ifocus.nl