Nulmetingen in de openbare ruimte

Nulmetingen in de openbare ruimte fungeren voor gemeenten en uitvoerders als basis voor een effectief beheer van de kwaliteit. Nulmetingen maken het mogelijk om geïnformeerde beslissingen te nemen en realistische voorwaarden te stellen voor alle betrokken partijen.

Wat is een nulmeting in de openbare ruimte?

Een nulmeting of startmeting, zoals een nulmeting ook wel wordt genoemd, is een eenmalige meting die de bestaande situatie van de openbare ruimte in kaart brengt. Nulmetingen worden veelal ter aanvang van beleidsvorming of een bestek uitgevoerd. Tijdens dit soort metingen wordt de visuele kwaliteit en de technische kwaliteit geheel conform de CROW in kaart gebracht.

iFocus voert in opdracht van gemeenten met grote regelmaat nulmetingen uit.. Onze meetresultaten bevestigen of ontkrachten vaak het onderbuikgevoel omtrent de bestaande situatie. De resultaten van onze nulmetingen leiden vaak tot effectieve maatregelen, zoals het eerst ‘op niveau brengen’, alvorens er wordt gewerkt volgens beeldbestek of bij de overgang naar een nieuwe aannemer.

Daarnaast kunnen adviesbureaus in opdracht van gemeenten op basis van onze nulrondes zeer nauwkeurige doorberekeningen maken en krijgen ook aannemers de mogelijkheid een realistisch beeld te vormen van de heersende omstandigheden.

Nulmetingen maken het onder andere mogelijk om:

 • de huidige situatie inzichtelijk te maken
 • in een later stadium periodes te vergelijken met het vertrekpunt
 • prioriteiten te stellen

Nulmetingen geven antwoord op vragen zoals:

 • Wat is de huidige kwaliteit van het (gemeentelijk) bezit?
 • Zijn er achterstanden en waar bestaan de achterstanden uit?
 • Op basis waarvan moeten we ons beleid aanpassen?
 • Klopt het uitgangspunt van ons bestek?
 • Wat levert een maatregel ons op?

Wat is het doel van een nulmeting in de openbare ruimte?

Het doel van een nulmeting is om inzicht te krijgen in de huidige situatie. Het dient als referentiepunt en stelt beleidsmakers in staat om een doelgericht beleid op te stellen, maatregelen te treffen en een juiste verrekening te maken. Op basis van nulmetingen wordt, voordat er volgens het gewenste beeldbestek wordt gewerkt, regelmatig een nulbeurt gegund aan een aannemer om de situatie op niveau te krijgen.

Waarom is een nulmeting zo belangrijk?

Nulmetingen van de buitenruimte zijn belangrijk omdat ze de absolute basis vormen voor het effectief beheren van de kwaliteit van de openbare ruimte. Ze stellen gemeenten in staat om langetermijndoelen te vormen en gericht actie te ondernemen in de vorm van beleid, onderhoud of investeringen. Zonder inzicht in het zogenoemde vertrekpunt is het onmogelijk om een gerichte planning, effectieve implementatie of grondige evaluatie tot uitvoering te brengen. Laat staan een fijne samenwerking op basis van horizontale communicatie. Er is simpelweg geen startpunt van waaruit de leefbaarheid van de openbare ruimte wordt verbeterd.

Voor welke gemeenten zijn nulmetingen bedoeld?

Wij adviseren iedere gemeente die van plan is om het effectieve beheer van de openbare ruimte te optimaliseren een nulmeting uit te laten voeren. Zonder een duidelijk beeld van de huidige situatie is effectief beheer onmogelijk. Nulmetingen bieden gemeenten de basis voor weloverwogen beslissingen en een gerichte aanpak.

Waarom iFocus voor een nulmeting in de publieke buitenruimte?

Als ervaren kwaliteitsbeoordelaar van de leefomgeving voert iFocus, naast onder andere beleidsmetingen, besteksmetingen en (technische) inventarisaties, ook regelmatig nulmetingen uit in opdracht van gemeenten en uitvoerders. Bij deze werkzaamheden betrekken we onze opdrachtgevers graag. Wij hechten namelijk, mede vanuit onze rol van actieve bijdrager aan de KOR2023, veel waarde aan het inzichtelijk maken van de theorie achter de metingen. Door gezamenlijk de vraag achter de vraag te beantwoorden, weten onze opdrachtgevers beter wat ze met de resultaten van onze metingen kunnen bewerkstelligen.

Vertrouwde werkwijze bij nulmetingen

Stap 1: Startgesprek

Tijdens onze kennismaking bespreken we het gemeentebeleid en bepalen we samen de doelstellingen van de nulmeting.

Stap 2: Inrichting Apptimize Platform

Zodra we hebben besproken op basis waarvan we de metingen gaan uitvoeren, bereiden we de inrichting van de schouw/ inspectiesoftware voor. Dit doen we in het Apptimize Platform. Net zoals bij onze andere metingen doen we dit op basis van de beschikbare shapefiles, beheerkaarten of kaartlagen van het gebied.

Stap 3: Uitvoeren van nulmeting

Zodra de software is ingericht, vragen we de gemeente om voor de laatste keer de kaarten te controleren. Zo weten we zeker dat wat we meten ook het juiste is. Ook kijken we of er geen sprake is van verhinderingen, zoals opbrekingen. Vervolgens voeren onze CROW gecertificeerde inspecteurs de nulmetingen uit.

Stap 4: Verwerken van resultaten tot memo.

Na de metingen realiseren we binnen afzienbare tijd een overzicht van de resultaten, in een zogenoemde memo. Deze memo ontvangt u per e-mail, maar spreken we ook nog eens telefonisch, digitaal of tijdens een bezoek in z’n geheel door.

Stap 5: Ondersteuning bij vervolgtraject

Indien gewenst introduceren we onze samenwerkingspartner Cyber Advies voor verdere analyse en advies.

Uit welke onderdelen bestaat een nulmetingmemo van iFocus?

Vanzelfsprekend is iedere nulmeting een meting op maat. Toch bestaan alle memo’s uit minimaal de volgende onderdelen:

 • Inleiding
  Een korte introductie waarin het doel en de context van de nulmeting worden beschreven.
 • Beschrijving van de nulmeting
  Een overzicht van de methodiek die is gebruikt voor de nulmeting, inclusief de periode waarin de metingen zijn uitgevoerd.
 • Resultaten
  Een gedetailleerde samenvatting van de bevindingen van de nulmeting, zoals de staat van de openbare ruimte, de kwaliteit van voorzieningen, eventuele gebreken of problemen die zijn geïdentificeerd, en andere relevante observaties.
 • Analyse
  Een analyse van de resultaten waarin eventuele patronen, trends of oorzaken van geconstateerde problemen worden besproken. Hierbij kan ook worden ingegaan op mogelijke oorzaken van afwijkingen van de norm of de verwachtingen.
 • Conclusies
  Een samenvatting van de belangrijkste conclusies die uit de nulmeting kunnen worden getrokken, inclusief eventuele aanbevelingen voor vervolgstappen.
 • Aanbevelingen
   Specifieke aanbevelingen voor acties die kunnen worden ondernomen op basis van de bevindingen van de nulmeting, gericht op het verbeteren van de kwaliteit of het oplossen van geconstateerde problemen in de openbare ruimte.
 • Bijlagen
  Eventuele bijlagen met aanvullende informatie, zoals gedetailleerde meetgegevens, kaarten, of foto’s die de bevindingen van de nulmeting ondersteunen.
  nulmeting-openbare-ruimte-3

  Meer informatie of een nulmeting laten uitvoeren?

  Vragen over onze nulrondes of benieuwd naar de kosten? Neem via 06 46 75 13 81 of hessel.randeraad@ifocus.nl vrijblijvend contact op met Hessel Randeraad.