Implementatietraject Beeldkwaliteit voor woningcorporaties

De implementatie beeldkwaliteit volgt altijd op een nulmeting nadat er een duidelijk beeld is van het huidige bezit. Hierdoor kunnen realistische ambities worden vastgesteld, kostenramingen worden gemaakt voor het op orde brengen en houden van de basis.

Wat houdt een implementatietraject Beeldkwaliteit voor woningcorporaties in?

Een implementatietraject met betrekking tot beeldkwaliteit binnen een organisatie omvat het proces van het integreren en toepassen van methoden, richtlijnen en procedures om de beeldkwaliteit te waarborgen en de leefbaarheid te verbeteren. Het implementatietrject is dan ook niet een theoretische verhandeling maar vooral een praktisch uitvoerbaar plan dat beleidsmatig is onderbouwd. Het implementatieplan beschrijft hoe de kwaliteitsmetingen zijn georganiseerd. Zo wordt duidelijk:

 • wie gaat meten
 • hoe vaak wordt gemeten
 • wat wordt gemeten
 • wie analyseert de resultaten
 • wie zet de acties uit
 • wie voert de acties uit
 • wie controleert
 • wie is verantwoordelijk voor welke stap?

Professioneel beheren bestaat niet alleen uit het vaststellen van onderhoudsniveaus en het vertalen in opdrachten (contracten of interne opdrachten). Het volgen en analyseren (monitoren) van de gestelde doelen is minstens zo belangrijk. Door te monitoren ontstaan namelijk inzichten in eventuele afwijkingen ten opzichte van de gestelde doelen of ambities.

Bij een implementatietraject Beeldkwaliteit wordt ingegaan op de doelen die de organisatie wil bereiken met de monitoring van de kwaliteit van de meetobjecten. De verschillende vormen van meten en monitoren geven verschillende resultaten, die vervolgens binnen de organisatie worden gebruikt om beslissingen omtrent kwaliteitsborging te nemen.

Het doel van implementatie is meervoudig: 

 • Waarborgen van managementinformatie waarmee de geleverde inspanningen kunnen worden afgezet tegen de beschikbaar gestelde budgetten. 
 • Het bieden van een sturingsinstrument voor de uitvoering. 
 • Het verkrijgen van informatie voor de organisatie waarmee sturing en prioritering evenals budgettering kan plaatsvinden. 
 • Het verkrijgen van een middel om met gebruikers te kunnen communiceren.
bestekmetingen-openbare-ruimte

Voor welke woningcorporaties zijn implementatietrajecten bedoeld?

We adviseren alle woningcorporaties die hun bezit beter willen beheren om, na een objectieve nulmeting, iFocus in te schakelen voor de implementatie van beeldkwaliteit binnen de organisatie. 

Waarom iFocus voor een implementatietraject Beeldkwaliteit?

Onze persoonlijke aanpak en ervaring maken het verschil. We streven naar een nauwe samenwerking met de corporatie om zo tot de beste oplossingen te komen. Gedurende het gehele proces betrekken we, voor het gevoel van eigenaarschap, de woningcorporatie en zorgen we dat de activiteiten zijn gebaseerd op de wensen en eisen.

Vertrouwde werkwijze bij een implementatietraject voor woningcorporaties

Stap 1: Startgesprek

Voorafgaand aan het implementatietraject hebben we een gesprek over het plan van aanpak, de planning, de acties en uitgangspunten en de beoogde toepassing van de resultaten. We vormen een gedetailleerd plan met mijlpalen, deadlines en toegewezen taken waar we zowel gedurende het project als achteraf van profiteren.

Stap 2: Interview met stakeholders

Binnen deze stap spreken we met alle met betrokken stakeholders uit de hele organisatie. We brengen de huidige en de gewenste situatie in beeld om vervolgens aan de slag te gaan met een conceptrapport. Altijd in nauw contact met de opdrachtgevers.

Stap 3: Training en Bewustwording

Alle betrokken medewerkers worden getraind om de nieuwe richtlijnen en standaarden eigen te maken. Deze trainingen worden gegeven in de vorm van workshops, presentaties en trainingssessies.

Stap 4: Bundelen tot Conceptrapportage

Zodra alle resultaten binnen zijn verwerken onze adviseurs het geheel tot een overzichtelijke conceptrapportage. erwerken van resultaten tot concept rapportage. We bespreken de conceptrapportage op locatie en passen aan waar nodig.

Stap 5: Afronden implementatietraject

Als alle aanpassingen zijn doorgevoerd, ronden we het implementietraject af door middel van een uitgebreid plan en een presentatie.

Uit welke onderdelen bestaat het beleidsdocument van het implementatietraject van iFocus?

Een beleidsdocument bestaat doorgaans uit de volgende onderdelen:

 • Introductie
  Een beknopte introductie waarin het doel en de scope van het implementatietraject worden uiteengezet.
 • Implementatieplan
  Een gedetailleerde beschrijving van de implementatie, inclusief relevante achtergrondinformatie, Analyse van de bestaande processen, systemen en standaarden en identificatie van sterke punten, zwakke punten en gebieden voor verbetering
 • Methodiek
  Een uitleg van de beeldsystematiek en frequenties die worden gebruikt binnen de organisatie, inclusief eventuele standaarden of richtlijnen die zijn gevolgd.
 • Bevindingen
  Een overzicht van de waarnemingen en resultaten die zijn verkregen tijdens de implementatie, weergegeven per categorie of aspect.
 • Analyse
  Een analyse van de bevindingen, waarbij eventuele patronen, trends, of problemen worden geïdentificeerd en geëvalueerd.
 • Conclusies
  Een samenvatting van de belangrijkste conclusies die kunnen worden getrokken op basis van de bevindingen en analyse. Specifieke aanbevelingen voor eventuele vervolgstappen.

Naast het beleidsdocument zijn de volgende onderdelen vaste activiteiten binnen het implementatietraject Beeldkwaliteit:

 • Training en bewustwording
  Middels de trainingen zorgen we ervoor dat de betrokken medewerkers worden getraind in de nieuwe richtlijnen en standaarden. We organiseren workshops, presentaties en trainingsessies om de bewustwording te creëren en ervoor te zorgen dat iedereen op de hoogte is van de nieuwe procedures.
 • Evalueren en verbeteren
  Middels een regelmatige evaluatie gebruiken we de feedback en de bevindingen uit de monitoring en om het implementatietraject te optimaliseren. We passen, indien nodig, de richtlijnen, trainingen of technologische oplossingen aan om de effectiviteit te vergroten en aan de veranderende behoeften te blijven voldoen.
  bestekmetingen-openbare-ruimte-2

  Een implementatietraject Beeldkwaliteit uitvoeren met jouw woningcorporatie?

  Neem vrijblijvend contact op met Jackie Plug via 06 19 40 52 33 of jackie.plug@ifocus.nl.